Wydział Literaturoznawstwa

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r.

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego zainteresowanego współcześnie konceptualizowaną tematyką dzieciństwa (nieuchronnie również dziecka) w literaturze i kulturze, tak w obrębie samych tekstów kultury (literatura, film, inne dziedziny ekspresji artystycznej), jak i kwestii teoretycznych czy metodologicznych, np. odsyłających do childhood studies. Pragniemy rozwinąć naszą dyskusję wokół dwu kwestii zasadniczych: usiłowań i możliwości twórczych reprezentacji dzieciństwa i tego rezultatów z jednej strony, jak i traktowania go w kategoriach konstruktu kulturowego zaadoptowanego przez sztukę z drugiej. Z jednej strony ciekawi nas wyodrębnienie tendencji do odzwierciedlania w tekście świata przedliterackiego lub szerzej – przedartystycznego, z drugiej wyjaśnienie praw i mechanizmów kreacji (wytwarzania) tego świata: przez epokę, kulturę, literaturę, dzieła sztuki. Interesuje nas także spojrzenie na tytułowy temat z punktu widzenia przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy zechcą zaprezentować swe badania na przykładzie wybranych dokonań artystycznych. Spośród wielu zagadnień, których listy oczywiście nie zamykamy, proponujemy następujące tematy:

 • dzieciństwo w świecie objętym wojnami i konfliktami politycznymi,
 • dzieciństwo a procesy kolonizacyjne,
 • dzieciństwo i Holocaust,
 • dziecko wojny, dziecko pokoju,
 • topos arkadii dzieciństwa wobec obszarów traumy dzieciństwa,
 • sacrum dzieciństwa: świat „przedgrzeszny”,
 • dzieciństwo w świetle przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych XXI wieku,
 • dzieciństwo w literaturze i sztuce popularnej,
 • dzieciństwo a próg aksjologiczny dojrzewania,
 • dzieciństwo PRL-owskie i jego obraz w literaturze i kulturze przełomu stuleci oraz XXI wieku,
 • dzieciństwo a inspiracje geopoetyki (ew. innych współczesnych orientacji metodologicznych),
 • dzieciństwo a problemy genologii literackiej (wyzwania gatunkowe),
 • dzieciństwo w perspektywie narracji pokoleniowej w liryce, prozie, filmie i in.
 • dzieciństwo w literaturze wspomnieniowej, w literaturze faktu,
 • maladyczne narracje a dzieciństwo,
 • dzieciństwo w filmie XXI wieku,
 • poetyka dzieciństwa w sztuce, filmie, literaturze,
 • tradycje i źródła współczesnych (re)prezentacji i konstrukcji kulturowych dzieciństwa w dziełach epok minionych,
 • dekonstrukcje dzieciństwa.

Zaproszenie kierujemy tak do doświadczonych badaczy, jak i doktorantów.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkim abstraktem prosimy kierować do 15 czerwca 2020 r. na adres mailowy: dziecinstwo.konferencja.ukw@ukw.edu.pl

Pozostałe informacje dla zainteresowanych – w załączonych plikach.