Wydział Literaturoznawstwa

Międzynarodowa konferencja naukowa Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych Międzynarodowa konferencja naukowa Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych

Międzynarodowa konferencja naukowa Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytut Języka, Literatury i Historii Komi w Centrum Naukowym Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Syktywkarze, Federacja Rosyjska zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych (2): autentyczność, stylizacja, zapożyczenie 24-26 września 2020 r. Bydgoszcz.

Celem konferencji jest omówienie szerokiego zakresu zagadnień związanych z aktualnymi obszarami badań nad folklorem, zwłaszcza w zakresie interakcji folkloru i literatury.

Szczególnie intrygujące dla badacza-literaturoznawcy wydają się niejawne powiązania literatury z folklorem, które nie ograniczają się do stosowania utrwalonych i rozpoznawalnych wzorów folkloru (np. obrazów, motywów, stylistyki). Gatunki specyficzne tylko dla folkloru (np. zamawianie) mogą być używane przez pisarza w procesie adaptacji, reprodukcji, transformacji. Równie ciekawe wydają się sposoby wykorzystania treści literackich w folklorze tradycyjnym (np. łubok) i współczesnym, zwłaszcza w jego wersji elektronicznej (e-folklor), dzięki której współczesna folklorystyka staje się także nauką o mediach. Teksty (gatunki?) powstałe na styku literatury i folkloru rodzą pytania badawcze dotyczące autentyczności twórczości, a także naśladowania, zapożyczania, stylizacji jako sposobów świadomego lub nieświadomego korzystania ze wzorów i źródeł. Kontekst porównawczy tekstów z pogranicza literatury i folkloru pozwala także na refleksję o funkcji tradycji i nowatorstwa w kulturze.

Aspekty metodologiczne, teoretyczne, typologiczne relacje folkloru i literatury niejednokrotnie były obiektem zainteresowania badaczy polskich i rosyjskich (np. Б.Н. Путилов, Методология сравнительно-исторического изучения фольклора, 1976, У.Б. Далгат, Литература и фольклор. Теоретические аспекты, 1981, Д.Н. Медриш, Литература и фольклорная традиция, 1988, А.И. Лазарев, Типология литературного фольклоризма, 1991, В.А. Поздеев, «Третья культура»: проблемы формирования и эстетики, 2000, А.В. Коровашко, Заговоры и заклинания в русской литературе XIX-XX веков, 2009, К.Е. Корепова, Русская лубочная сказка, 2012, R. Sulima, Folkloriliteratura: szkiceokulturzeiliteraturzewspółczesnej, 1976, J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, 1977, J. Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, 1981; Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, 1995; B. Trocha, Techniki inkorporacji literatury oralnej w literaturze popularnej, 2015). Mamy nadzieję, że dotychczasowe ustalenia badaczy staną się dla Uczestników konferencji inspiracją dotwórczego spojrzenia na zagadnienia związane ze współistnieniem folkloru i literatury.

Konferencja przewidziana jest jako druga z cyklu spotkań na temat Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych. Pierwsza konferencja z cyklu odbyła się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku 2018 (o konferencji zob.: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/issue/view/1460/showToc).

Obrady konferencji planowane są w następujących blokach tematycznych:

  1. Typologia związków folkloru i literatury jako zagadnienie teoretyczne:

relacje folkloru i literatury w perspektywie historycznej; typy zapożyczeń w utworach literackich i folklorowych (kopia, parodia, plagiat); stylizacja jako świadome lub nieświadome naśladownictwo.

  1. Interakcje folkloru i literatury:

wątki i motywy literackie w folklorze; aktualizacja tradycyjnych wartości folkloru w literaturze współczesnej; system gatunkowy folkloru klasycznego i współczesnego, w tym e-folkloru; wykorzystanie w literaturze środków artystycznych folkloru; techniki inkorporacji tekstów folkloru w literaturze.

  1. Relacje tekst-kontekst:

„dialog” tekstu folkloru z kontekstem jego funkcjonowania; folklor i literatura: perspektywa inności; rozwój oraz przemiany folkloru i literatury w kontekście kultury digitalnej;

  1. Zagadnienia przekładu tekstów folkloru:

adaptacja tekstu folklorystycznego, strategie tłumaczenia tekstu folklorystycznego.

Długość wystąpienia: max. 20 minut.
Języki konferencyjne: polski i rosyjski.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkim abstraktem prosimy kierować do 30 czerwca 2020 r. (wg załączonego wzoru) na adres sekretarza Komitetu Organizacyjnego dra Patryka Witczaka: patryk.witczak@ukw.edu.pl (z dopiskiem w tytule  «Bydgoszcz-2020»).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji.
Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych, szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.
Opłata za udział w konferencji, obejmująca przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne i wkład w koszty publikacji, wynosi 400 zł.
Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz obiadów pokrywają Uczestnicy.
Opłatę konferencyjną należy wnieść do 31 lipca 2020 r. na konto:
Santander Bank Polska S.A. 13 Oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z dopiskiem „Bydgoszcz-2020

(w przypadku rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi)

Informacje o przyjęciu referatu oraz inne informacje szczegółowe zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Komitet Naukowy i Organizacyjny:

Przewodniczący:
dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni, UKW
dr Julia Kraszennikowa, Syktywkar

Członkowie:
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni, UKW
dr hab. Jolanta Jóźwiak, prof. uczelni, UKW

Sekretarze:
dr Patryk Witczak, UKW
mgr Justyna Joppek, UKW
mgr Swietłana Nizowcewa, Syktywkar
mgr Ludmiła Łobanowa, Syktywkar

Operacje:
28-02-2020, 14:52
publikacja: Monika Nowakowska
18-03-2020, 07:48
modyfikacja: Karolina Ropejko