Wydział Literaturoznawstwa

Edytorstwo

Edytorstwo zostało zaprojektowane jako kierunek o profilu ogólnoakademickim, obejmującym I stopień studiów.

Zajęcia są prowadzone nie tylko przez pracowników Wydziału Literaturoznawstwa, ale również nauczycieli akademickich mających doświadczenie w obsłudze współczesnych programów komputerowych czy osób zatrudnionych w Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – wielokrotnie wyróżnionego przez różnorodne krajowe gremia przyznające nagrody autorom i wydawcom książek naukowych. To wsparcie wiedzy teoretycznej umiejętnościami nabywanymi – wzorem innych uczelni (m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Gdański) – podczas zajęć z praktykami, przyczyni się do wszechstronnego wykształcenia przyszłych edytorów.

Kierunek edytorstwo stanowi zarówno odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, jak i na przemiany dokonujące się na obszarze humanistyki, otwartej na – określając to najogólniej – cyfrowy wymiar nowych mediów.

Poszerzony i udoskonalony obszar nauczania umożliwiłby zdobycie solidnego wykształcenia powiązanego z umiejętnościami praktycznymi. Przyjęta koncepcja kształcenia uwzględniająca krajowe i międzynarodowe wzorce służyć ma edytowaniu  tekstów współczesnych i przywróceniu zapomnianych dokumentów źródłowych. Współpraca, już przez nas podjęta w ramach specjalizacji, z archiwami i bibliotekami regionu (w tym także z Oddziałem Zbiorów Specjalnych Biblioteki UKW) przynosi wymierne rezultaty w postaci krytycznego opracowania materiałów stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski i cywilizacji europejskiej.

Prezentowany kierunek odwołuje się do wykształcenia humanistycznego, które jest sformalizowane i kompatybilne z umiejętnościami potrzebnymi w pracy edytorskiej. Równie istotną kwestią jest wzbogacenie nauczania o przedmioty związane z obszarem współczesnej kultury i sposobami kreowania atrakcyjnych i wartościowych prezentacji wiedzy i informacji.