Wydział Literaturoznawstwa

Sylwetka absolwenta Edytorstwa oraz Procesu wydawniczego i praktyki tekstu

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku edytorstwo otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na innych kierunkach humanistycznych. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa. Potrafi analizować i oceniać podstawowe zjawiska językowe, literackie i kulturowe. Samodzielnie gromadzi i przetwarza informacje, poszerzające swoją wiedzę i umiejętności. Ogólne kompetencje humanistyczne (zdolność wielorakiego czytania i rozumienia tekstu, a z drugiej strony – umiejętność oceniania go od strony formalnej i językowej) student wykorzystuje w pracach typograficznych i redaktorskich (przy komputerowym składzie tekstu, przy czynnościach korektorskich czy redakcyjnych). Wykazuje umiejętność projektowania makiet elektronicznych różnych typów publikacji dziełowych (książka naukowa, podręcznik, proza beletrystyczna, tomik poezji, album z reprodukcjami), dzięki konsolidacji prac w edytorze tekstowym i programach Adobe Photoshop oraz InDesign.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Proces wydawniczy i praktyka tekstu otrzymuje tytuł magistra uprawniający do podjęcia studiów III stopnia na innych kierunkach humanistycznych. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę z zakresu edytorstwa. Dysponuje umiejętnościami:

  • interpretacji dzieła literackiego różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych;
  • pisania recenzji oraz esejów literackich, stosowania metod interpretacji, lektury tekstu teoretycznoliterackiego, dialogicznego zestawiania różnych stanowisk, dotyczących określonego problemu teoretycznego, wyrażania własnego uargumentowanego poglądu, wykorzystywania wiedzy teoretycznej w badaniach historycznoliterackich, operowania tekstem literackim jako egzemplum zagadnienia teoretycznego;
  • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym; rozumienia ich miejsca i perspektyw rozwoju;
  • używania języka w mowie oraz piśmie, doskonalenia swych kompetencji językowych w sferze gramatycznej i stylistycznej, wyszukiwania błędów, redagowania tekstów, posługiwania się poprawną polszczyzną i wykorzystywania bogatego zasobu środków artystycznych;
  • postępowania zgodnego z wymogami i uprawnieniami do wykonywaniu zawodu, klasyfikowania tekstów ze względu na ich funkcje, rodzaj i gatunek literacki;
  • swobodnego pisania różnego rodzaju tekstów literackich i użytkowych;
  • prowadzenia i promocji wydawnictw, koordynowania pracami księgarni.

Posiada znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Potencjalnymi miejscami pracy po Edytorstwie oraz Procesie wydawniczym i praktyce tekstu są: wydawnictwa literackie, naukowe, popularnonaukowe, biura redakcyjno-korektorskie, redakcje czasopism (tradycyjnych i internetowych), agencje reklamowe, firmy poligraficzne, studia DTP; charakter wykonywanej pracy: redaktor wydawniczy, korektor, adiustator, specjalista DTP, „składacz komputerowy”.