Wydział Literaturoznawstwa

Przedmioty

Przedmioty podstawowe stanowiące punkt wyjścia dla pracy edytora:

 • Książka jako dzieło i tekst literacki 
 • Wprowadzenie do edytorstwa                                 
 • Edytorstwo wobec wyzwań współczesności     
 • Filologiczne i literaturoznawcze podstawy edytorstwa 
 • Estetyka i typografia książki                                                    
 • Współczesny rynek wydawniczy
 • Marketing wydawniczy             

Kolejny blok przedmiotów podstawowych tworzy moduł Historia literatury polskiej z perspektywy wydawcy. Celem nauczania jest ukazanie (w porządku historycznoliterackim): dziejów rodzimej (i obcej) produkcji wydawniczej, najważniejszych zjawisk literackich, relacji tekst – pierwodruk/edycje, postaci dokumentów źródłowych oraz ich losów na tle przemian kulturowych, uwydatnienie najważniejszych edycji, złożonych procesów wydawniczych, obiegów literatury. W skład tego modułu wchodzą następujące przedmioty:

 • Staropolski świat tekstów
 • Publikacje oświeceniowe a kultura intelektualna epoki
 • Edycje w  romantyzmie i pozytywizmie
 • Edytor a prądy literackie modernizmu i II Rzeczypospolitej
 • Życie literackie w Polsce 1945-1989
 • Współczesna literatura i kultura literacka

Następny blok przedmiotów służy kształceniu umiejętności definiowania, analizowania i interpretacji  złożonego świata  kultury i jej tekstów: 

 • Krytyka literacka
 • Komiks jako tekst kultury
 • Retoryka
 • Korespondencja literatury i sztuki
 • Literatura popularna jak tekst kultury
 • E-literatura i nowe media

Z kolei zajęcia poświęcone kompetencjom językowym dzielą się na:

 • Ortografia i interpunkcja
 • Kultura języka polskiego 
 • Ćwiczenia stylistyczne i językowe

Poza wymienionymi blokami zajęć pomyślano także o dyscyplinach pomocniczych  wspierających ogólne wykształcenie i umiejętności przyszłego wydawcy. Do tych przedmiotów m. in.  zaliczono:

 • Teoria literatury w pracy edytora
 • Nauki pomocnicze
 • Technologia informacyjna
 • Metodologia badań współczesnej humanistyki
 • Dzieje myśli filozoficznej
 • Ochrona praw autorskich

W ramach przedmiotów do wyboru studenci wybierają język obcy, seminaria oraz specjalizacje.  

W ramach studiów można dokonać wyboru dwóch bloków przedmiotowych:

 • Blok modułów A: edytorstwo komputerowe i techniki redakcyjne
 • Blok modułów B: redakcja tekstów literackich i użytkowych

Przedmioty wchodzące w skład modułu edytorstwa komputerowego i technik redakcyjnych:

 • Organizacja pracy w wydawnictwie
 • Korekta i redakcja wydania
 • Edycja drukowana tekstu jako forma przekazu literatury
 • Skład komputerowy tekstu
 • Współczesne techniki redakcyjne
 • Techniki wizualizacji form piśmiennych i literackich
 • Grafika użytkowa  

Przedmioty wchodzące w skład modułu redakcja tekstów literackich i użytkowych:

 • Zadania i rola wydawcy
 • Warsztat wydawcy tekstów literackich
 • Literatura popularna – specyfika tekstów i ich edycja
 • Redakcja tekstów użytkowych
 • Współczesne metody edycji tekstów
 • Przygotowanie publikacji elektronicznych
 • Projektowanie graficzne tekstów literackich i użytkowych