Wydział Literaturoznawstwa

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnych i zaliczeniowych

Wytyczne dotyczące zapewnienia studentom wglądu do ich prac egzaminacyjnych i zaliczeniowych
oraz uzyskania uzasadnienia oceny 
obowiązujące w Jednostkach Kolegium I

    1. Wyniki pisemnych prac śródsemestralnych muszą być podane do wiadomości studentów w terminie maksymalnie 21 dni od daty ich przeprowadzenia.

    2. Wyniki pisemnych i ustnych zaliczeń i egzaminów muszą być wpisane do USOS zgodnie z terminami określonymi w „Regulaminie studiów”.

    3. W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Student ma prawo do:

  • wglądu do swojej pracy pisemnej,
  • zapoznania się z kryteriami oceniania (ustnej i pisemnej formy weryfikacji efektów uczenia się),
  • uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny (ustnej i pisemnej formy weryfikacji efektów uczenia się).

    4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia jest zobowiązany do przechowywania przez okres jednego roku od zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia:

  • zestawu zagadnień przygotowanego do zaliczenia lub egzaminu w formie ustnej
  • wszystkich prac pisemnych (śródsemestralnych, semestralnych, komisyjnych i innych) stanowiących podstawę wystawienia oceny końcowej.

    5. Jednostce prowadzącej kierunek prawo wglądu w dokumentację form weryfikacji efektów uczenia się ma Zastępca ds. Kształcenia oraz w uzasadnionych wypadkach za jego zgodą przewodniczący i członkowie Rady Kierunku.

    6. W przypadku egzaminów komisyjnych prawo wglądu w dokumentację form weryfikacji efektów uczenia się ma dodatkowo Dyrektor Kolegium I.

    Wytyczne zatwierdzone w dniu 26 stycznia 2021 r. przez Radę Kolegium I w porozumieniu z Samorządem Studenckim jako obowiązujące we wszystkich Jednostkach Kolegium I.